زمان انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ -

معاون فرماندار نور:

نیازروستاهاباویژگی خاص دیده شود

معاون فرماندار نوردرجلسه ستاد جلوگیری از ساخت وساز‌غیرمجاز با اشاره به اجرای‌‌‌ طرح‌ هادی ‌بیان‌داشت:همراه بانیازشهرستان،نیاز روستاها باویژگی خاص خود دیده شود.

به‌گزارش‌خبرنگار‌‌‌سرای نور؛معاون‌فرماندارنوریکی‌از‌مهمترین‌اهداف‌ستادجلوگیری‌ازساخت‌وسازغیرمجازراحفاظت‌ازمنابع‌ملی‌ ‌‌وحفظ کشاورزی نام برد‌و افزود:ساختمانهای غیر مجازعلاوه برغیر قانونی بودن ،باتوجه به عدم رعایت استانداردهای فنی لازم ،سبب ایجادخطر وحادثه برای خود مالک می شود.وی ا ظهار داشت:قوانین خوبی برای اجرای قانون داریم وتمام دستگاههای مربوطه وظایف آنها در قانون تعریف شده است‌.‌یزدانی‌خاطرنشان‌کرد:‌اداره‌ راه‌وشهرسازی به عنوان دستگاه ضابط قضایی موظف است براساس‌ماده ۱۷قانون راه و راه آهن همه بناهایی که در حریم راه ساخته شد‌ه‌ است را تخریب کندو دستگاه های اجرایی نیزاز ارائه خدمات زیربنایی به این بناها خودداری نمایند.

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۱۸ آبان, ۱۳۹۴

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو